Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

AUDI A6 Rok produkcji: 2005 Rejestracja: LPU27007 Silnik: 2.0 TDi

Podstawowe informacje:
Data: 2019-03-18
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: AUDI A6 Rok produkcji: 2005 Rejestracja: LPU27007 Silnik: 2.0 TDi
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 10 425,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: pojazdy, osobowe
KM: Km 2128/16
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-03-18 o godz. 10:00 odbędzie się pod adresem kancelarii: ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin pierwsza licytacja ruchomości.

 

 

Lp.

Opis licytowanej ruchomości

ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

AUDI A6

Rok produkcji: 2005

Rejestracja: LPU27007

Silnik: 2.0 TDi,

Nr VIN: WAUZZZ4F76N080972

Przebieg na dzień oględzin

241692,00 km - niepotwierdzony

wersja kombi Avant, kolor granatowy

skrzynia manualna 6-stopniowa

pojazd kompletny, sprawny technicznie

nadwozie - liczne zarysowania, odpryski

wnętrze w całości wybrudzone eksploatacyjnie, duże zużycie, tapicerka rozdarta

lampa tylna pęknięta

1

13.900,00 zł

10.425,00 zł

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Rękojmia licytanta, który nabył ruchomość zalicza się na poczet ceny, pozostałe rękojmie będą zwrócone na konto wskazane na piśmie. W celu odebrania zakupionej ruchomości cenę należy zapłacić niezwłocznie po zakończeniu licytacji.

W przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Obecność dłużnika i dozorcy zajętych ruchomości jest obowiązkowa. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji. Przed przystąpieniem do licytacji należy zapoznać się z operatem szacunkowym ruchomości znajdującym się do wglądu w kancelarii komornika. Nabycie ruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

POUCZENIE:

Obecność dłużnika/dozorcy w trakcie licytacji jest obowiązkowa. Nieobecność dłużnika lub uniemożliwienie przeprowadzenia licytacji lub oględzin ruchomości przez chętnych do udziału w licytacji będzie skutkowała odebraniem ruchomości dłużnikowi. Przy sprzedaży ruchomości na obu terminach licytacji, komornik ma prawo wystawić w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę VAT. Podatek VAT zostanie naliczony wg obowiązujących przepisów od ceny sprzedaży ruchomości i będzie obciążał dłużnika. O wystawieniu takiej faktury zostanie powiadomiony właściwy Urząd Skarbowy. Zgodnie z art.300 kodeksu karnego kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli powyższy czyn wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży: